Våre tjenester

Revisjon
Vår hovedoppgave er å utføre lovpålagt revisjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer for god revisjonsskikk. På dette området arbeider vi etter moderne og effektive metoder, og vi gjennomfører et løpende ajourholds- og etterutdanningsprogram for samtlige ansatte.

Rådgivning
Vi tilbyr våre klienter rådgivning innenfor felter hvor vi har spesiell kompetanse. Dette gjelder bistand vedr. regnskap, skatter, avgifter og bedriftsrådgivning (kontrollrutiner, økonomiske analyser, salg/oppkjøp/etablering av virksomheter, fusjon, fisjon etc.).

Regnskapsføring og årsoppgjør
Bortfall av revisjonsplikten for små selskaper gjør at vi nå også tilbyr regnskapsføring og årsoppgjør til kunder som ikke er revisjonsklienter hos oss. Vi har derfor tatt ut autorisasjon som regnskapsfører for å kunne bistå med disse tjenester.